Bình Luận Khoa Học Các Điều Của Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Năm 2013

  Hieán phaùp nöôùc Coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam ñöôïc Quoác hoäi khoùa XIII, kyø hoïp thöù 6 thoâng qua ngaøy 28 thaùng 11 naêm 2013, coù hieäu löïc töø ngaøy 01/01/ 2014. Hieán phaùp...
  • Giao hàng toàn quốc
  • Được kiểm tra hàng
  • Thanh toán khi nhận hàng
  • Chất lượng, Uy tín
  • 7 ngày đổi trả dễ dàng
  • Hỗ trợ xuất hóa đơn đỏ

Giới thiệu Bình Luận Khoa Học Các Điều Của Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Năm 2013

 

Hieán phaùp nöôùc Coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam ñöôïc Quoác hoäi khoùa XIII, kyø hoïp thöù 6 thoâng qua ngaøy 28 thaùng 11 naêm 2013, coù hieäu löïc töø ngaøy 01/01/ 2014. Hieán phaùp naêm 2013 ñaõ keát tinh ñöôïc trí tueä cuûa yù Ñaûng, loøng daân vaø söï ñoàng thuaän cuûa caû heä thoáng chính trò. Vôùi boá cuïc 11 chöông, 120 ñieàu, Hieán phaùp nöôùc Coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam thöïc söï laø Hieán phaùp cuûa thôøi kyø ñoåi môùi toaøn dieän, ñaùp öùng yeâu caàu xaây döïng, baûo veä, phaùt trieån ñaát nöôùc vaø hoäi nhaäp quoác teá trong thôøi kyø môùi.

Hieán phaùp coù vai troø raát quan troïng trong ñôøi soáng xaõ hoäi, ñaëc bieät trong söï nghieäp xaây döïng Nhaø nöôùc phaùp quyeàn xaõ hoäi chuû nghóa cuûa nhaân daân, do nhaân daân vaø vì nhaân daân. Hieán phaùp laø luaät cô baûn cuûa nöôùc Coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam, coù hieäu löïc phaùp lyù cao nhaát. Moïi vaên baûn phaùp luaät khaùc phaûi phuø hôïp vôùi Hieán phaùp. Nhaèm naâng cao nhaän thöùc veà Hieán phaùp, yù thöùc chaáp haønh Hieán phaùp, baûo ñaûm Hieán phaùp ñöôïc tuaân thuû vaø nghieâm chænh chaáp haønh trong caùc lónh vöïc cuûa ñôøi soáng xaõ hoäi, taäp theå giaûng vieân khoa Luaät Haønh chính - Nhaø nöôùc tröôøng Ñaïi hoïc Luaät Thaønh phoá Hoà Chí Minh cho ra maét cuoán saùch “Bình luaän khoa hoïc caùc ñieàu cuûa Hieán phaùp nöôùc Coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam naêm 2013”.

Hieán phaùp laø vaên baûn mang tính chính trò - phaùp lyù coù noäi dung ña daïng vaø phöùc taïp, ñoøi hoûi söï nghieân cöùu coâng phu vaø töøng böôùc hoaøn thieän. Noäi dung trong cuoán saùch naøy laø söï nghieân böôùc ñaàu, ñeà caäp nhöõng noäi dung cô baûn nhaát veà caùc chöông, ñieàu cuûa Hieán phaùp.

 

 

Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế VAT. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh.

Thông tin chi tiết

Kích thước14.5 x 20.5 cm
Nhà xuất bảnNhà Xuất Bản Hồng Đức
Loại bìaBìa mềm
Số trang400
SKU4908962617297